Έκδοση dt.22.5.2018 

I. Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις («ΓΟΠ»)

Α. Πεδίο εφαρμογής

1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις (οι «ΓΟΠ» ή η «σύμβαση») ισχύουν για και διέπουν τη χρήση όλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Funstage GmbH («ο Φορέας εκμετάλλευσης»), στον ιστότοπο www.gametwist.com και/ή στις Εφαρμογές GameTwist («Ιστότοπος/Εφαρμογές Gametwist») ή άλλως σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός κι αν διαφορετικές ή επιπρόσθετες προϋποθέσεις ισχύουν ή συμφωνούνται σε ατομική βάση. 

Οι ΓΟΠ ισχύουν επίσης για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που αποστέλλονται, δημοσιεύονται ή μεταφορτώνονται από χρήστες στον Ιστότοπο/Εφαρμογές GameTwist (οι «Χρήστες»), συμπεριλαμβανομένων email, SMS (γραπτά μηνύματα), συνεισφορές σε φόρουμ, μηνύματα συνομιλίας και εικόνες («Περιεχόμενο χρήστη»), καθώς και για την απόκτηση εικονικών αγαθών και εικονικών νομισμάτων. Οι Εφαρμογές GameTwist είναι εφαρμογές για φορητές συσκευές, τις οποίες ο Χρήστης μπορεί να προμηθευτεί από τρίτους παρόχους. Οι Εφαρμογές GameTwist επιτρέπουν στον Χρήστη τη χρήση παιχνιδιών σε τηλέφωνα smartphone και συσκευές tablet.

2. Ο τύπος και ο τρόπος χρήσης, ιδίως μέσω υπολογιστή, φορητών συσκευών και/ή άλλου υλισμικού ή λογισμικού δεν θίγουν την ισχύ των ΓΟΠ.

3. Ο Φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ΓΟΠ ανά πάσα στιγμή.

4. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τους ΓΟΠ κατά τη διαδικασία εγγραφής στον Ιστότοπο/Εφαρμογές επιλέγοντας το πλαίσιο επιλογής «Αποδέχομαι τους ΓΟΠ» και πατώντας το κουμπί «Εγγραφή».

5. Η Ειδοποίηση απορρήτου  και η Πολιτική cookie είναι αναπόσπαστα μέρη των ΓΟΠ. Επομένως, με την αποδοχή των ΓΟΠ, ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται επίσης την Ειδοποίηση απορρήτου και την Πολιτική cookie.

6. Σε περίπτωση ανακολουθιών μεταξύ της έκδοσης στα Αγγλικά ή άλλων εκδόσεων και της έκδοσης στα Γερμανικά του παρόντος εγγράφου, θα υπερισχύουν οι γερμανικοί ΓΟΠ (Allgemeine Geschäftsbedingungen). Αυτό ισχύει επίσης για όλες τις οδηγίες παιχνιδιών και για τυχόν κείμενα που βρίσκονται στον Ιστότοπο/Εφαρμογές.

 

Β. Τόπος σύναψης της σύμβασης και Δικαιοδοσία

1. Οι έννομες σχέσεις μεταξύ του Φορέα εκμετάλλευσης και του χρήστη διέπονται από το αυστριακό δίκαιο, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι διατάξεις του αυστριακού διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και του δικαίου πωλήσεων του ΟΗΕ. Εξαίρεση υπάρχει σε περίπτωση που το μη συμπεριλαμβανόμενο δίκαιο είναι πιο ευνοϊκό για τον χρήστη, π.χ. ο Κανονισμός (ΕΚ) 593/2008. Ως τόπος εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων ορίζεται η Βιέννη.

2. Το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για την 1η δημοτική περιφέρεια της Βιέννης θα είναι ο τόπος δικαιοδοσίας για τυχόν διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την ύπαρξη, τη σύναψη ή τη λήξη της παρούσας σύμβασης μεταξύ του χρήστη και του Φορέα εκμετάλλευσης.

 

Γ. Αντικείμενο δραστηριότητας

1. Ο Ιστότοπος του Φορέα εκμετάλλευσης επιτρέπει τη συμμετοχή χρηστών σε παιχνίδια μέσω του ανοίγματος λογαριασμού. Επιπλέον, ο Φορέας εκμετάλλευσης προσφέρει τις Εφαρμογές GameTwist, μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί να υποβάλει αίτηση ανοίγματος λογαριασμού ή να χρησιμοποιήσει έναν ήδη υπάρχοντα λογαριασμό από τον Ιστότοπο. Ο ίδιος λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον Ιστότοπο και στις Εφαρμογές GameTwist. Ξεχωριστοί κανονισμοί σχετικά με τις Εφαρμογές GameTwist αναφέρονται στην παράγραφο ΙΓ. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που καλύπτονται από τις Εφαρμογές GameTwist αναφέρονται στην ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» στον ιστότοπο της GameTwist.

2. Ο Φορέας εκμετάλλευσης μπορεί επίσης, κατά την αποκλειστική κρίση του, να συνδέει την πρόσβαση στην πλατφόρμα τυχερών παιγνίων και τις υπηρεσίες με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες θα ανακοινώνονται στον Ιστότοπο/Εφαρμογές κατά περίπτωση. Επιπλέον, η πρόσβαση στην πλατφόρμα τυχερών παιγνίων και στα παιχνίδια, καθώς και στο περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτά, θα ανακοινώνονται επίσης στον Ιστότοπο/Εφαρμογές κατά περίπτωση.

3. Ο Φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης, αλλαγής, συμπλήρωσης ή περιορισμού του διαθέσιμου εύρους υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή.

 

Δ. Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Το δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια και της χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο/Εφαρμογές υφίσταται μόνο στον βαθμό που προσφέρονται από τον Φορέα εκμετάλλευσης σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προϋποθέσεις και/ή τους περιορισμούς που καθορίζονται από τον Φορέα εκμετάλλευσης. Τέτοιοι περιορισμοί και/ή προϋποθέσεις μπορούν να ισχύουν για όλους τους χρήστες, για ομάδες χρηστών ή για μεμονωμένους χρήστες. Το εύρος υπηρεσιών που αφορούν τα προσφερόμενα παιχνίδια μέσω των Εφαρμογών GameTwist ενδέχεται να μην αντιστοιχεί πλήρως στο εύρος των υπηρεσιών στον Ιστότοπο και των εκεί προσφερόμενων παιχνιδιών.

2. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τεχνική διαμόρφωση της τερματικής συσκευής του. Ο Φορέας εκμετάλλευσης προσφέρει στους χρήστες δωρεάν υποστήριξη μέσω email και/ή συνομιλίας, κατά την κρίση του. Δεν παρέχεται εγγύηση για τη συνεχή διαθεσιμότητα της εξυπηρέτησης πελατών, ούτε για την απάντηση στα αιτήματα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 

3. Τυχόν επιπρόσθετα οφέλη που προσφέρονται πέραν των ανωτέρω δωρεάν δεν αποτελούν μέρος των υποχρεώσεων απόδοσης και μπορούν να διακοπούν ανά πάσα στιγμή από τον Φορέα εκμετάλλευσης.

 

Ε. Εγγραφή

1. Λογαριασμός

1.1 Οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό ολοκληρώνοντας την εγγραφή στον Ιστότοπο GameTwist ή στις Εφαρμογές GameTwist. Ο λογαριασμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στον Ιστότοπο GameTwist όσο και στις Εφαρμογές GameTwist. Ο χρήστης πρέπει να διαθέτει λογαριασμό προκειμένου να χρησιμοποιήσει το σύστημα μπόνους.

1.2. Κάθε χρήστης επιτρέπεται να ανοίξει μόνο έναν λογαριασμό. Το άνοιγμα λογαριασμού είναι δωρεάν και επιτρέπει στον χρήστη να:

 • Έχει πρόσβαση στα παιχνίδια στον Ιστότοπο και στις Εφαρμογές GameTwist,
 • Δημιουργεί προσωπικό προφίλ,
 • Χρησιμοποιεί το σύστημα προκλήσεων GameTwist,
 • Κερδίζει πόντους μπόνους («Twist»).

 

2. Άνοιγμα λογαριασμού

2.1. Ο Φορέας εκμετάλλευσης προσφέρει την επιλογή δημιουργίας διαφορετικών τύπων λογαριασμών χρηστών.    

Η εγγραφή που προσφέρεται στις Εφαρμογές πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει να παρασχεθούν σωστά και χωρίς παραπλανητικές πληροφορίες:

 • προσωπικό και εμπιστευτικό ψευδώνυμο («όνομα χρήστη», «ψευδώνυμο»). Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο ψευδώνυμο. Το όνομα χρήστη πρέπει να είναι σαφές και να μην προκαλεί σύγχυση. Προσβλητικά, άσεμνα, αισχρά, βίαια, εθνικοσοσιαλιστικά κ.λπ. ονόματα, καθώς και ονόματα που εξυμνούν τη βία δεν επιτρέπονται. Επίσης, δεν επιτρέπονται ονόματα που περιέχουν ή υποδεικνύουν πρόδηλα διαδικτυακούς συνδέσμους και ονόματα λογαριασμών που υποδηλώνουν ότι ο χρήστης έχει συγκεκριμένα βελτιωμένα δικαιώματα (π.χ. τον ρόλο διαχειριστή). Ο Φορέας εκμετάλλευσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος απαγόρευσης, αποκλεισμού και αφαίρεσης τυχόν μη αποδεκτού ονόματος χρήστη ανά πάσα στιγμή. Ο αποκλεισμός του λογαριασμού θα καταργηθεί όταν ο χρήστης αλλάξει το όνομα χρήστη σε ένα επιτρεπτό «ψευδώνυμο»,
 • Κωδικός πρόσβασης και ερώτηση ασφαλείας. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης,
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση email. Επιλέγοντας το πλαίσιο εγγραφής ως συνδρομητή στο ενημερωτικό δελτίο, ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του για λήψη διαφημιστικών email από τον Φορέα εκμετάλλευσης και τους συνεργάτες του. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή μέσω των προσωπικών ρυθμίσεων του χρήστη.

 

Η έκδοση σύντομης εγγραφής που διατίθεται στον Ιστότοπο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 • Ψευδώνυμο, 
 • Ημερομηνία γέννησης,
 • Διεύθυνση email και
 • Κωδικός πρόσβασης. 

 

Η έκδοση μακροσκελούς εγγραφής που διατίθεται στον Ιστότοπο πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός των ανωτέρω, και τα εξής στοιχεία: 

 • Όνομα και επώνυμο, 
 • Ερώτηση ασφαλείας, 
 • Διεύθυνση, 
 • Αριθμός τηλεφώνου και  
 • Φύλο. 

 

Ο Χρήστης πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών προκειμένου να προσπελάζει τις υπηρεσίες στον Ιστότοπο/Εφαρμογές και να αγοράζει εικονικά αγαθά και/ή νομίσματα. Ο Φορέας εκμετάλλευσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που οι χρήστες παραβιάσουν σκοπίμως το όριο ηλικίας που αναφέρεται στους ΓΟΠ και/ή παρακάμψουν τις διαδικασίες προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες. Σε περίπτωση που μάθουμε ότι ένας Χρήστης είναι κάτω των 18 ετών, θα κλείσουμε τον λογαριασμό.

2.2 Η χρήση των δυνατοτήτων του λογαριασμού είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου ενεργοποίησης, ο οποίος αποστέλλεται μαζί με την επιβεβαίωση της εγγραφής μέσω email. Μέχρι να ενεργοποιηθεί πλήρως ο λογαριασμός, ο χρήστης δεν μπορεί ούτε να συμμετάσχει στα παιχνίδια ούτε να αποκτήσει κάποιο πακέτο Twist από το κατάστημα.

2.3 Η σύμβαση μεταξύ του Χρήστη και του Φορέα εκμετάλλευσης για τη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο/Εφαρμογές συνάπτεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στον Ιστότοπο ή μέσω της χρήσης μιας Εφαρμογής GameTwist.

2.4 Αν τυχόν στοιχεία που παρασχεθούν από τον χρήστη αποδειχτούν αναληθή, ο Φορέας εκμετάλλευσης έχει δικαίωμα αποκλεισμού του παραβάτη χρήστη ολικώς η μερικώς από τη χρήση των υπηρεσιών και/ή του περιεχομένου, και ενδέχεται να αρνηθεί την έκδοση τυχόν Twist που έχει κερδίσει ο χρήστης.

2.5 Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένα τα προσωπικά του στοιχεία και να διορθώνει τα δεδομένα χρήστη στον Ιστότοπο μέσω του συνδέσμου «Αλλαγή δεδομένων» σε περίπτωση τυχόν αλλαγών ονόματος, διεύθυνσης, email κ.λπ. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων πρόσβασής τους έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων. Τυχόν ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του χρήστη ή υπό το όνομά του θα αποδίδονται στον χρήστη.

 

ΣΤ. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου

1. Με το άνοιγμα λογαριασμού και/ή τη χρήση των υπηρεσιών και/ή του περιεχομένου που παρέχονται στον Ιστότοπο/Υπηρεσίες, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι ολόκληρο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου/Εφαρμογών είναι αποκλειστική και απεριόριστη ιδιοκτησία του Φορέα εκμετάλλευσης. Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο/Εφαρμογές, τις υπηρεσίες και τυχόν σχετιζόμενο περιεχόμενο και πληροφορίες αποκλειστικά για την προοριζόμενη προσωπική, ιδιωτική χρήση και να μην προχωρά σε αλλαγή, αντιγραφή, δημοσίευση, διανομή ή άλλου είδους εκμετάλλευση των προαναφερόμενων πόρων. Ο χρήστης επιπλέον αναλαμβάνει να μην παρεμβαίνει στον Ιστότοπο/Εφαρμογές, τις υπηρεσίες και σε τυχόν σχετικό περιεχόμενο και πληροφορίες μέσω οποιουδήποτε τεχνικού βοηθήματος.

2. Τυχόν Περιεχόμενο χρήστη που μεταφέρονται απευθείας ή έμμεσα από τον χρήστη στον Φορέα εκμετάλλευσης μέσω του Ιστότοπου/Εφαρμογών θα γίνονται αποκλειστική και απεριόριστη ιδιοκτησία του Φορέα εκμετάλλευσης. Δεν θα εγείρεται καμία απαίτηση αποζημίωσης. Με τη μεταφορά του κάθε είδους Περιεχομένου χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και τακτικών αλληλουχιών των ίδιων των παιχνιδιών από τον χρήστη, αποτελεί μεταφορά δικαιωμάτων στο μεταβιβασθέν περιεχόμενο.

 

Ζ. Σωστή συμπεριφορά

1. Η καταχρηστική συμπεριφορά στον Ιστότοπο/Εφαρμογές απαγορεύεται αυστηρά και περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τα εξής:

 • παραβίαση των κανόνων σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών (δείτε σημείο Η),
 • εσκεμμένη υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών,
 • τυχόν προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος ενός παιχνιδιού μέσω συνομωσίας, παρεμβάσεων στο πρόγραμμα και με οποιοδήποτε άλλο μέσω, σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται στους κανόνες,
 • πρόκληση δυσλειτουργιών ή εσκεμμένη βλάβη για επηρεασμό της εξέλιξης ενός παιχνιδιού,
 • δημιουργία πολλαπλών στοιχηματικών λογαριασμών για το ίδιο πρόσωπο,
 • παραβίαση τυχόν άλλων κανόνων που ορίζονται στους ΓΟΠ.

 

2. Συγκεκριμένα, ο χρήστης:

 • δεν θα καταβάλλει κανενός είδους προσπάθειες να προβεί σε αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του λογισμικού τυχερών παιγνίων που χρησιμοποιείται στον Ιστότοπο/Εφαρμογές ή να παρέμβει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο σε αυτό ή να αναπτύξει λογισμικό που θα παρεμβαίνει στο λογισμικό τυχερών παιγνίων που χρησιμοποιείται στον Ιστότοπο/Εφαρμογές και ως μέρος της επικοινωνίας πελάτη-διακομιστή,
 • δεν θα χρησιμοποιεί προγράμματα λογισμικού, τα οποία καθιστούν δυνατή τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή επιτρέπουν τη δημιουργία προφίλ αντιπάλων ή τη σύναψη μυστικών συμφωνιών μεταξύ των χρηστών,
 • δεν θα χρησιμοποιεί λογισμικό που σύμφωνα με την αποκλειστική κρίση του Φορέα εκμετάλλευσης θεωρείται πρόγραμμα και δίνει τη δυνατότητα σε χρήστη να εξαπατά ή να αποκτά άνομο πλεονέκτημα έναντι άλλου παίκτη,
 • θα χρησιμοποιεί τα παιχνίδια και τις υπηρεσίες στον Ιστότοπο αποκλειστικά μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο,
 • δεν θα κάνει χρήση οποιουδήποτε προγράμματος για το οποίο δεν έχει δοθεί άδεια από τον Φορέα εκμετάλλευσης,
 • δεν θα χρησιμοποιεί λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αναλύει ή να αναπαράγει τον Ιστότοπο/Εφαρμογές ή μεμονωμένα παιχνίδια ή που επιτρέπει στον χρήστη να επεμβαίνει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στον Ιστότοπο/Εφαρμογές και στα παιχνίδια ή στον προγραμματισμό τους,
 • δεν θα χρησιμοποιεί τυχόν προγράμματα που επιβαρύνουν υπερβολικά τον διακομιστή.

 

3. Αν απαιτηθεί, ο Φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα λήψης των απαραίτητων μέτρων για εντοπισμό και αποτροπή της χρήσης τέτοιου είδους λογισμικού από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του προσδιορισμού και του εντοπισμού των προγραμμάτων που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή ή στην (κινητή) τερματική συσκευή του χρήστη, ή να δημιουργεί προφίλ συμπεριφοράς του παίκτη για σκοπούς διερεύνησης. Εάν ο Φορέας εκμετάλλευσης εντοπίσει ή υποπτευθεί εύλογα τη χρήση απαγορευμένου λογισμικού, έχει δικαίωμα να αναστείλει τον λογαριασμό του εν λόγω χρήστη για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, να παρακρατήσει όλα τα εικονικά νομίσματα/αγαθά που βρίσκονται στον λογαριασμό και/ή να τα χαρακτηρίσει ανακληθέντα και/ή να αποκλείσει τον χρήστη ολικώς ή μερικώς, προσωρινά ή μόνιμα, από τον Ιστότοπο/Εφαρμογές και τυχόν άλλες υπηρεσίες και περιεχόμενο του Φορέα εκμετάλλευσης ή των σχετιζόμενων εταιρειών.

 

Η. Επικοινωνία και λοιπή συμπεριφορά μεταξύ παικτών

1. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση του ότι τυχόν Περιεχόμενο χρήστη που δημιούργησε ο ίδιος δεν παραβιάζει τυχόν νομικές διατάξεις ή δικαιώματα τρίτων. Ειδικότερα, ο χρήστης αναλαμβάνει να σέβεται το απόρρητο των άλλων χρηστών και να μην χρησιμοποιεί προσβλητικές, ανήθικες, βίαιες, εθνικοσοσιαλιστικές, ρατσιστικές, ξενοφοβικές, απρεπείς, πορνογραφικές ή σεξουαλικά υποτιμητικές δηλώσεις ή περιεχόμενο ή δηλώσεις που \εξυμνούν τη βία, καθώς και να αποφεύγει κάθε είδους απειλές και παρενοχλήσεις.

2. Δεν επιτρέπονται, επίσης, τα ακόλουθα:

 • η διανομή διάδοση διαφημίσεων,
 • η διεξαγωγή ερευνών,
 • η διανομή αλυσιδωτών επιστολών,
 • η χρήση του όρου «διαχειριστής»,
 • η διάδοση ιών, σκουληκιών κ.λπ., καθώς και άλλου είδους δραστηριότητα που επηρεάζει άλλα συστήματα υπολογιστών και προγραμμάτων,
 • μηνύματα που αποσκοπούν αποκλειστικά στη διάδοση θρησκευτικών, πολιτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεων,
 • η παρενόχληση άλλων χρηστών με την εισαγωγή συνδυασμών χαρακτήρων χωρίς νόημα κ.λπ.,
 • ο σκόπιμος αποκλεισμός παιχνιδιών και διαδικασιών επικοινωνίας με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Θ. Κυρώσεις σε περίπτωση κατάχρησης

Ο Φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα άμεσου τερματισμού της σύμβασης οποιουδήποτε χρήστη που συμπεριφέρεται αντίθετα από τους κανόνες που αναφέρονται στους ΓΟΠ. Επιπλέον, ο Φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού οποιουδήποτε παιχνιδιού σε εξέλιξη, αποκλεισμού λογαριασμού ή χρήστη με ή χωρίς πρότερη ειδοποίηση και διαγραφή ή παρακράτηση τυχόν πιστώσεων Twist, όπου ισχύει.

 

Ι. Καταγγελία σύμβασης

1. Ο χρήστης και ο Φορέας εκμετάλλευσης μπορούν ανά πάσα στιγμή να καταγγείλουν τη σύμβαση με άμεση ισχύ και χωρίς μνεία λόγου. Για να το κάνει, ο χρήστης πρέπει να στείλει email στη διεύθυνση support@gametwist.com, αναφέροντας το όνομά του και το όνομα του λογαριασμού. Το κλείσιμο του λογαριασμού θα πραγματοποιηθεί μετά τη σωστή απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας. Αν δεν μπορεί να παρασχεθεί σωστή απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας, τότε είναι απαραίτητη η αποστολή μιας φωτοτυπίας έγκυρου και επίσημου αποδεικτικού ταυτότητας με φωτογραφία, στη διεύθυνση support@gametwist.com. Η ταυτότητα πρέπει να είναι έγκυρη και να αντιστοιχεί στα στοιχεία του λογαριασμού παίκτη. Με την καταγγελία της σύμβασης, ο χρήστης χάνει το δικαίωμα χρήσης του λογαριασμού και τυχόν σχετιζόμενων υπηρεσιών, περιεχομένου, εικονικών αγαθών και εικονικών νομισμάτων, τα οποία ανακαλούνται με την καταγγελία.

2. Αν δεν πραγματοποιηθεί είσοδο στον λογαριασμό για συγκεκριμένες περιόδους, ενδέχεται να κλείσει λόγω αδράνειας. Ωστόσο, πριν από την οριστική διαγραφή, αποστέλλονται προς τον κάτοχο λογαριασμού τουλάχιστον δύο email προειδοποίησης στη διεύθυνση email που αναφέρεται στα δεδομένα λογαριασμού. Με το κλείσιμο του λογαριασμού, ο χρήστης χάνει το δικαίωμα χρήσης του λογαριασμού και τυχόν σχετιζόμενων υπηρεσιών, περιεχομένου, εικονικών αγαθών και εικονικών νομισμάτων, τα οποία ανακαλούνται με την καταγγελία.

 

IA. «Twists» (Πόντοι μπόνους)

1. Οι χρήστες λαμβάνουν πόντους μπόνους που ονομάζονται «Twist» γι την πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών. Τα Twist μπορούν να αποκτηθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα διάφορα παιχνίδια στον Ιστότοπο/Εφαρμογές.

2. Στις Εφαρμογές GameTwist, τα Twist μπορεί επίσης να αποκτηθούν μέσω «λογαριασμού επισκέπτη».

3. Τα Twist απονέμονται σύμφωνα με ένα σύστημα που επεξηγείται αναλυτικά στην ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» της Βοήθειας στον Ιστότοπο/Εφαρμογές. Ο Φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών στο σύστημα ανά πάσα στιγμή.

4. Ο χρήστης έχει την ευκαιρία να αποκτήσει Twist χωρίς χρέωση για τη δραστηριότητά του στον Ιστότοπο/Εφαρμογές. Τα Twist διατίθενται επίσης έναντι πληρωμής στο κατάστημα του ιστότοπου και μέσω των Εφαρμογών GameTwist. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στην παράγραφο «ΙΓ - Εικονικά αγαθά».

 

IΒ. Εφαρμογές GameTwist

1. Ο Φορέας εκμετάλλευσης προσφέρει επιλεγμένα παιχνίδια τόσο στον Ιστότοπο όσο και εκτός αυτού ως λήψεις για τις φορητές συσκευές του χρήστη. Για την τεχνική διαμόρφωση των συσκευών του χρήστη που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό, υπεύθυνος είναι αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης.

2. Οι Εφαρμογές GameTwist προσφέρονται μόνο για πλατφόρμες smartphone και tablet.

3. Τρίτοι πάροχοι προσφέρουν Εφαρμογές GameTwist. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι προϋποθέσεις του εκάστοτε τρίτου παρόχου.

4. Με την εγκατάσταση των Εφαρμογών GameTwist, ο χρήστης αποδέχεται να καταστήσει ανώνυμα διαθέσιμες όλες ή μέρος των παρακάτω λεπτομερειών αναφορικά με την τερματική συσκευή του στον Φορέα εκμετάλλευσης για σκοπούς διόρθωσης σφαλμάτων και βελτίωσης της ποιότητας της εφαρμογής: αριθμός έκδοσης της χρησιμοποιούμενης εφαρμογής GameTwist, μοντέλο τερματικής συσκευής και αριθμός έκδοσης λειτουργικού συστήματος, ελεύθερη μνήμη, διαδικασία εξέλιξης της εφαρμογής, χαρακτηριστικά οθόνης, ρύθμιση παραμέτρων υλισμικού και περιβάλλον λογισμικού, ρυθμίσεις συστήματος, αρχείο καταγραφής συστήματος και, εάν υφίσταται, πληροφορίες για τον ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη και τη διαμόρφωσή του.

5. Στις Εφαρμογές GameTwist, υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε έναν λογαριασμό επισκέπτη και έναν κανονικό λογαριασμό. Ωστόσο, οι λογαριασμού επισκεπτών επιτρέπουν τη χρήση της εφαρμογής, χωρίς περιορισμό της χρήσης του συστήματος μπόνους. Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την εγγραφή του, θα δημιουργηθεί ένας κανονικός λογαριασμός. Όλα τα Twist που αποκτήθηκαν στον λογαριασμό επισκέπτη του χρήστη μπορούν να μεταφερθούν στον κανονικό λογαριασμό μετά την εγγραφή. Ο Φορέας εκμετάλλευσης εγγυάται ότι ενδέχεται να μην αποκαταστήσει ή ανακτήσει τους λογαριασμούς επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών επισκεπτών με εκχωρημένα ή αγορασμένα Twist, σε περίπτωση που ο χρήστης χάσει την πρόσβαση, για παράδειγμα με αλλαγή της συσκευής του ή για οιονδήποτε άλλον λόγο.

6. Με τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σε μια Εφαρμογή GameTwist, ο χρήστης διαθέτει επίσης δυνατότητα αυτόματης πρόσβασης στα παιχνίδια GameTwist στον Ιστότοπο, χρησιμοποιώντας τα ίδια δεδομένα πρόσβασης.

7. Η λήψη των Εφαρμογών GameTwist πραγματοποιείται στην τερματική συσκευή του χρήστη μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Οι χρεώσεις σύνδεσης που προκύπτουν εξαρτώνται από την εκάστοτε εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας ή τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου και ο χρήστης χρεώνεται επιπλέον από αυτούς. Επισημαίνεται ρητά ότι το κόστος σύνδεσης που χρεώνει η εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας ή ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου (καθώς και ενδεχόμενα πάγια τέλη) δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμία περίπτωση στο εύρος παροχών του Φορέα εκμετάλλευσης και οι χρήστες θα χρεώνονται ξεχωριστά από την εκάστοτε εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας ή τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.

8. Ο σύνδεσμος για τις Εφαρμογές GameTwist εμφανίζεται στον Ιστότοπο. Ο Φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, μείωσης ή επέκτασης του εύρους των Εφαρμογών GameTwist ανά πάσα στιγμή, καθώς και το δικαίωμα αλλαγής της τιμής των Εφαρμογών GameTwist ανά πάσα στιγμή, χωρίς μνεία λόγου. Επιπλέον, ο Φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της προσφοράς των Εφαρμογών GameTwist κατά την κρίση του. Εξασκώντας το δικαίωμα αυτό, ο Φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι στον χρήστη. Ο χρήστης δεν έχει κανένα δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση στην περίπτωση που οι ληφθείσες Εφαρμογές GameTwist δεν προσφέρονται πλέον ή προσφέρονται περιορισμένα ή με διαφορετικούς όρους.

9. Οι Εφαρμογές GameTwist προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων του Φορέα εκμετάλλευσης. Επιτρέπεται η αποθήκευση των Εφαρμογών GameTwist από τον χρήστη στην τερματική συσκευή του. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη μορφή αποθήκευσης, αντιγραφής ή άλλης δημιουργίας διπλότυπου, επεξεργασία ή διανομή του παιχνιδιού από τον χρήστη.

 

ΙΓ. Εικονικά αγαθά

1. Στον Ιστότοπο, καθώς και στις Εφαρμογές GameTwist, ο Φορέας εκμετάλλευσης επιτρέπει στους χρήστες να αποκτούν και να χρησιμοποιούν εικονικά αγαθά και/ή εικονικά νομίσματα. Τα προσφερόμενα αγαθά και νομίσματα ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του παιχνιδιού. Ο Χρήστης πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών προκειμένου να προσπελάζει τις υπηρεσίες και να αγοράζει εικονικά αγαθά και/ή νομίσματα.

2. Ο χρήστης έχει την ευκαιρία απόκτησης του δικαιώματος χρήσης των εικονικών αγαθών στον Ιστότοπο και στις Εφαρμογές GameTwist πληρωμής ή μέσω χρήσης εικονικών νομισμάτων. Η αγορά εικονικών αγαθών ή νομισμάτων εκχωρεί στον χρήστη μόνο το δικαίωμα χρήσης τους στο πλαίσιο του παιχνιδιού και σε αντιστοιχία με το παιχνίδι. Αποκλείεται η περαιτέρω απόκτηση τυχόν άλλων δικαιωμάτων (π.χ. ιδιοκτησίας) στα αποκτηθέντα αγαθά ή νομίσματα. Ο σκοπός αγοράς είναι αποκλειστικά ένα δικαίωμα, το οποίο περιορίζεται ως προς τον χρόνο, το περιεχόμενο και την τοποθεσία χρήσης των αντίστοιχων αγαθών και νομισμάτων στο πλαίσιο του παιχνιδιού και σε αντιστοιχία με το εκάστοτε παιχνίδι. Τα εικονικά αγαθά και νομίσματα, τα οποία μπορούν να αποκτηθούν εντός του πλαισίου των Εφαρμογών GameTwist, είναι διαθέσιμα επίσης στον Ιστότοπο GameTwist μέσω του λογαριασμού χρήστη. Τα εικονικά αγαθά και νομίσματα, τα οποία μπορούν να αποκτηθούν από τον χρήστη στον Ιστότοπο GameTwist, είναι επίσης διαθέσιμα εντός των Εφαρμογών GameTwist, εκτός κι αν ο Φορέας εκμετάλλευσης έχει υιοθετήσει διαφορετικό τύπο εικονικών νομισμάτων. 

3. Ανεξάρτητα από την ορολογία που χρησιμοποιείται στον ιστότοπο, στις Εφαρμογές GameTwist ή στα παιχνίδια, ο χρήστης που αγοράζει εικονικά αγαθά ή νομίσματα αποκτά αποκλειστικά μια άδεια σύμφωνα με τους ΓΟΠ που είναι περιορισμένη ως προς τον χρόνο, το περιεχόμενο και την τοποθεσία χρήσης αυτών των εικονικών αγαθών ή νομισμάτων εντός του εύρους και σύμφωνα με το αντίστοιχο παιχνίδι. Αποκλείεται τυχόν επιστροφή, εξαργύρωση ή αποζημίωση με πραγματικά χρήματα. Σε περίπτωση παραβίασης των ΓΟΠ, ο Φορέας εκμετάλλευσης δικαιούται να αποσύρει και να ανακαλέσει μία και όλες τις εκχωρημένες άδειες για τη χρήση αυτών των εικονικών αγαθών ή νομισμάτων. Όλες οι άδειες που αφορούν τη χρήση εικονικών αγαθών ή νομισμάτων λήγουν σε περίπτωση λύσης της συμβατικής σχέσης για οποιοδήποτε λόγο. Τα εικονικά αγαθά/νομίσματα που συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα στον χρήση κατά τον χρόνο λήξης ακυρώνονται. Δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα του χρήστη για αποζημίωση.

4. Ο χρήστης απαγορεύεται να μεταφέρει τον παικτικό λογαριασμό του, τυχόν εικονικά αγαθά, νομίσματα καθώς και το Περιεχόμενο χρήστη που τηρείται σε αυτόν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή σε άλλους χρήστες. Ο παικτικός λογαριασμός για τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον Ιστότοπο/Εφαρμογές, τυχόν δεδομένα που υπάρχουν στους διακομιστές του Φορέα εκμετάλλευσης και όλο το Περιεχόμενο χρήστη αποτελούν αποκλειστική και απεριόριστη ιδιοκτησία του Φορέα εκμετάλλευσης.

5. Τα προσφερόμενα εικονικά αγαθά και νομίσματα μπορούν να βρεθούν στον Ιστότοπο/Εφαρμογές. Ο Φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, μείωσης ή επέκτασης του εύρους των εικονικών αγαθών και νομισμάτων ανά πάσα στιγμή, καθώς και το δικαίωμα αλλαγής της τιμής των αγαθών και νομισμάτων ανά πάσα στιγμή, χωρίς μνεία λόγου. Επιπλέον, ο Φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα να μην προσφέρει πλέον αγαθά και νομίσματα ή να τα προσφέρει είτε δωρεάν ή έναντι πληρωμής, κατά την αποκλειστική κρίση του. Εξασκώντας το δικαίωμα αυτό, ο Φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι στον χρήστη. Ο χρήστης δεν έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης στην περίπτωση που τα αγαθά και νομίσματα που χρησιμοποιεί αποσυρθούν ή προσφέρονται με διαφορετικούς όρους, ανεξάρτητα από το εάν τα εν λόγω αγαθά και νομίσματα προσφέρονται σε προσωρινή ή μόνιμη βάση. Επιπλέον, ο Φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ή αλλαγής του λογαριασμού παίκτη και του σχετιζόμενου ιστορικού παίκτη και/ή των εικονικών αγαθών και νομισμάτων ανά πάσα στιγμή, χωρίς μνεία λόγου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση με άμεση ισχύ. Αποκλείεται τυχόν περαιτέρω αξίωση από τον χρήστη.

6. Η πληρωμή για τα εικονικά αγαθά και νομίσματα μπορεί να γίνει στον Ιστότοπο GameTwist με χρήση μιας εκ των μεθόδων πληρωμής που διατίθενται στο κατάστημα. Εντός των Εφαρμογών GameTwist, τα εικονικά αγαθά και νομίσματα μπορούν να αγοραστούν μέσω των τρίτων παρόχων. Ο Χρήστης εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος ή χρήστης της επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής. Ο νόμιμος κάτοχος ή χρήστης δεν έχει δικαίωμα αξίωσης επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μιας μεθόδου πληρωμής. 

7. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ανάκληση του συμφωνητικού με το "GameTwist" εντός 14 ημερών από την πληρωμή για εικονικά αγαθά, χωρίς λόγο ή αιτιολόγηση.

8. Για την απόκτηση εικονικών αγαθών και νομισμάτων στον Ιστότοπο GameTwist, ο χρήστης πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει την εγγραφή όπως αναφέρεται παραπάνω.

9. Βασικό νόμισμα για την πληρωμή των εικονικών αγαθών και νομισμάτων στον Ιστότοπο αποτελεί το ευρώ (€). Άλλα νομίσματα διατίθενται επίσης, ειδικά σε εφαρμογές ανάλογα με τα λειτουργικά συστήματα που έχουν επιλεγεί από τον Χρήστη, π.χ. Google ή Android. Οι τιμές για τα εικονικά αγαθά και νομίσματα εμφανίζονται στο νόμισμα της χώρας του χρήστη, με την προϋπόθεση ότι αυτό το νόμισμα υποστηρίζεται από τον Ιστότοπο. Αν ο χρήστης χρησιμοποιεί άλλο νόμισμα εκτός του ευρώ, η συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη στιγμή της πληρωμής εφαρμόζεται κατά τη μετατροπή σε ευρώ. Όλα τα ποσά σε άλλα νομίσματα πέραν του ευρώ θα υπολογίζονται με την εφαρμογή της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

10. Η πληρωμή για εικονικά αγαθά και νομίσματα με πραγματικά χρήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαφορετικών μεθόδων πληρωμής που αναφέρονται στον Ιστότοπο ή στις Εφαρμογές GameTwist με χρήση των μεθόδων πληρωμής των τρίτων παρόχων. Ο Φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των διαθέσιμων μεθόδων πληρωμής χωρίς μνεία λόγου. Επιπλέον, ο Φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού συγκεκριμένων προαπαιτούμενων για τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων πληρωμής. Ο Φορέας εκμετάλλευσης δεν εγγυάται την αδιάκοπη διαθεσιμότητα όλων των μεθόδων πληρωμής.

11. Τα εικονικά αγαθά και νομίσματα θα θεωρούνται ως εξοφλημένα, αμέσως μόλις το αντίστοιχο ποσό πιστωθεί αμετάκλητα στον λογαριασμό του Φορέα εκμετάλλευσης. Όλα τα ποσά και/ή χρηματικές συναλλαγές ελέγχονται από τον Φορέα εκμετάλλευσης χωρίς ανάληψη καμίας υποχρέωσης. Τυχόν ύποπτοι λογαριασμοί και/ή χρηματικές συναλλαγές θα αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές.

12. Ο Φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, άρνησης της εκχώρησης εικονικών αγαθών και νομισμάτων ή καθορισμού περιορισμών στο πλήθος των αγαθών και νομισμάτων ή στο συνολικό ποσό. Σε περίπτωση υποψίας απάτης ή παραβίαση των νόμων ή των παρόντων ΓΟΠ, ο Φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα αναστολής των διαδικασιών απόκτησης και τις σχετικές συναλλαγές πληρωμές έως τη διαλεύκανση της κατάστασης. Θα ισχύουν επίσης οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο Θ.

13. Ο Φορέας εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων κατά τη διάρκεια των συναλλαγών πληρωμών συμμορφώνεται με τις οδηγίες του προτύπου PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

 

II. ΕΥΘΥΝΗ και ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης απέναντι στον Φορέα εκμετάλλευσης, στις σχετιζόμενες εταιρείες, στους αντιπροσώπους του Φορέα εκμετάλλευσης σε σχέση με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που προσφέρονται στον Ιστότοπο/Εφαρμογές και τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που προσφέρεται σε αυτές, εκτός κι αν η σχετική απώλεια ή ζημία έχει προκληθεί από τον Φορέα εκμετάλλευσης, τις σχετιζόμενες εταιρείες ή τους βοηθούς εκπλήρωσής του από βαριά αμέλεια ή εκ προθέσεως. Αυτός ο περιορισμός ευθύνης δεν ισχύει σε περίπτωση σωματικών βλαβών.

2. Ο Φορέας εκμετάλλευσης, οι σχετιζόμενες εταιρείες και/ή οι εκπρόσωποί του και οι επιχειρηματικοί εταίροι των Εφαρμογών GameTwist θα είναι υπεύθυνοι για ζημίες μόνο σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις.

3. Ο Φορέας εκμετάλλευσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κάθε είδους απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την ακατάλληλη χρήση του λογαριασμού από τον Χρήστη. O Φορέας εκμετάλλευσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κανενός είδους ζημία που προκαλείται από την ακατάλληλη χρήση του λογαριασμού από τρίτο μέρος (π.χ. άτομα εκτός του Φορέα εκμετάλλευσης, τους αντιπροσώπους ή τις σχετιζόμενες εταιρείες του Φορέα εκμετάλλευσης ή τον χρήστη), υπό την προϋπόθεση ότι η ακατάλληλοι χρήση από το εν λόγω τρίτο μέρος δεν προκαλείται εξ αμελείας ή εκ προθέσεως από μέρους του Φορέα εκμετάλλευσης.

4. Ο Φορέας εκμετάλλευσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε περιστάσεις που βρίσκονται πέραν του ελέγχου του (π.χ. θεομηνία).

5. Ο Φορέας εκμετάλλευσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το Περιεχόμενο χρήστη, αλλά διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής τυχόν περιεχομένου που παραβαίνει τις προϋποθέσεις χρήσης ή τυχόν νομικές διατάξεις, αμέσως μόλις αυτό το περιεχόμενο γίνει γνωστό και να μεταβιβάσει το παράνομο περιεχόμενο στην αντίστοιχη υπηρεσία ποινικής δίωξης σε περίπτωση δικαστικής ή υπηρεσιακής παραγγελίας.

6. Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει τον Φορέα εκμετάλλευσης άμεσα σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των ΓΟΠ. Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των ΓΟΠ, ο χρήστης υποχρεούται επίσης να απαλλάξει τον Φορέα εκμετάλλευσης από τυχόν ευθύνη για προκληθείσες ζημίες ή αξιώσεις τρίτων μερών και να αποκαθιστά τυχόν απώλειες, κόστη ή ζημίες. Αυτό δεν μειώνει ή περιορίζει την υποχρέωση ελαχιστοποίησης απώλειας ή ζημίας του Διαχειριστή.

 

III. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο Φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης ή αλλαγής των προσφερόμενων υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή.

2. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι οι λίστες κατάταξης (leaderboard) ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική ικανότητα των παικτών, καθώς κάθε προσφερόμενο παιχνίδι εμπεριέχει έναν παράγοντα τύχης, ακόμη και δευτερευόντως. Ο Φορέας εκμετάλλευσης εγγυάται επιπλέον ότι η παραγωγή των τυχαίων αριθμών βασίζεται σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών και δεν επηρεάζεται με κανέναν τρόπο από τον Φορέα εκμετάλλευσης. Περισσότερες πληροφορίες για τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών διατίθενται από την ομάδα υποστήριξης μέσω email.

3. Αναθεωρήσεις των ΓΟΠ θα παρέχονται στον Ιστότοπο/Εφαρμογές τυχερών παιγνίων και πρέπει να γίνουν δεκτές από τον χρήστη. Τυχόν ένσταση από τον χρήστη θα οδηγήσει αυτόματα σε καταγγελία της σύμβασης.

4. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις που αφορούν τη συμβατική αυτή σχέση θα θεωρούνται ισχύουσες μόνο εφόσον ανακοινώνονται γραπτώς μέσω ταχυδρομείου, email ή μέσω του Ιστότοπου/Εφαρμογών.

5. Ο χρήστης θα ειδοποιεί έγκαιρα τον Φορέα εκμετάλλευσης για τυχόν αλλαγές σε προσωπικά δεδομένα διορθώνοντας τα δεδομένα χρήστη του στον Ιστότοπο/Εφαρμογές. Σε περίπτωση που ο χρήστης αποτύχει να ενημερώσει τον Φορέα εκμετάλλευσης για τυχόν τέτοιες αλλαγές και, ως αποτέλεσμα, δεν λάβει νομικά σημαντικές ανακοινώσεις ή δηλώσεις του Φορέα εκμετάλλευσης στην προηγούμενή του διεύθυνση ή ηλεκτρονική διεύθυνση, τυχόν τέτοιες ανακοινώσεις ή δηλώσεις θα θεωρούνται παραληφθείσες.

6. Με την εγγραφή για ή με τη χρήση του Ιστότοπου/Εφαρμογών, κάθε παίκτης αναγνωρίζει το αποκλειστικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του Φορέα εκμετάλλευσης ως προς τους ΓΟΠ.

7. Αν οποιαδήποτε από τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις της σύμβασης είναι ή καταστεί νομικά ανενεργή, τα υπόλοιπα μέρη της σύμβασης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ, εκτός κι αν η προσήλωση στη σύμβαση θα ενέχει απαράδεκτη δυσκολία για οιοδήποτε αντισυμβαλλόμενο μέλος.