Verze z 22. 5. 2018 

I. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)
A. Rozsah platnosti
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „smlouva“) upravují a platí pro podmínky využívání veškerého obsahu a služeb nabízených společností Funstage GmbH (dále jen „Provozovatele“) na webových stránkách www.gametwist.com a/nebo v aplikaci GameTwist (dále jen „webová stránka / aplikace GameTwist“) či jinak v elektronické podobě, pokud však v jednotlivých případech neplatí nebo nebyly sjednány individuální a/nebo doplňující podmínky. 
Tyto VOP platí rovněž pro obsah a služby, jež uživatelé zasílají, vkládají nebo načítají na webovou stránku / do aplikace GameTwist (dále jen „uživatelé“), včetně e-mailových zpráv, SMS zpráv (textových zpráv), příspěvků do fór, chatových zpráv a obrázků (dále jen „uživatelský obsah“), jakož i pro získávání virtuálního zboží a virtuální měny. Aplikace GameTwist jsou mobilní aplikace, které může uživatel získat od poskytovatelů z řad třetích stran. Aplikace GameTwist umožňují uživateli používat hry v chytrých telefonech a tabletech.
2. Způsob využívání, zejména na počítačích, mobilních zařízeních a/nebo jiných hardwarových a/nebo softwarových zařízeních, nemá vliv na platnost VOP.
3. Provozovatel si výslovně vyhrazuje právo VOP kdykoli změnit.
4. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s VOP“ a kliknutím na tlačítko „Registrace“ při registraci na webovou stránku / do aplikace uživatel potvrzuje, že se s těmito VOP v plném rozsahu seznámil a že s nimi souhlasí.
5. Nedílnou součástí VOP je prohlášení o ochraně údajů a zásady používání souborů cookies. Svým souhlasem s VOP vyjadřuje uživatel i svůj souhlas s prohlášením o ochraně údajů a se zásadami používání souborů cookies a jejich přijetí.
6. V případě rozporů mezi anglickou verzí nebo jinými jazykovými verzemi a německou verzí tohoto dokumentu mají přednost německé VOP (Allgemeine Geschäftsbedingungen). To platí rovněž pro veškerá pravidla her a veškeré texty na webové stránce / v aplikaci.
 
B. Místo uzavření smlouvy a jurisdikce
1. Právní vztahy mezi provozovatelem a uživatelem se řídí rakouským právem, vyjma ustanovení rakouského mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud vyloučené právo není pro uživatele výhodnější, např. nařízení (ES) 593/2008. Místem plnění smlouvy je Vídeň.
2. Jako příslušný soud pro případné spory vyplývající z existence, realizace nebo ukončení právního vztahu mezi uživatelem a provozovatelem nebo v souvislosti s nimi se  sjednává soud příslušný pro 1. vídeňský městský obvod.
 
C. Předmět činnosti společnosti
1. Webová stránka provozovatele umožňuje uživatelům účastnit se her na základě registrace účtu. Provozovatel nabízí také aplikace GameTwist, v jejichž rámci si mohou uživatelé rovněž vytvořit účet, příp. využívat svůj stávající internetový účet. Stejný účet lze tedy využívat jak na webových stránkách, tak i v rámci aplikací GameTwist. Zvláštní úpravy týkající se aplikací GameTwist jsou popsány v bodě M. Podrobné informace týkající se služeb obsažených v rámci aplikací GameTwist lze nalézt na webové stránce GameTwist v sekci Časté dotazy.
2. Provozovatel může dle vlastního uvážení stanovit pro přístup k herní platformě, jakož i hrám a službám určité podmínky, které budou v jednotlivých případech oznámeny na webové stránce / v aplikacích. Kromě toho mohou být pro přístup k herní platformě,  hrám, obsahu a/nebo službám v nich nabízeným kdykoliv stanovena dočasná nebo trvalá omezení, která budou v jednotlivých případech oznámena na webové stránce / v aplikacích.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo na průběžné rozšiřování,  změnu, doplnění či omezení nabídky služeb.
 
D. Podmínky účasti
1. Nárok na účast na hrách a službách nabízených na webové stránce / v aplikacích je dán pouze v příslušném rozsahu skutečně poskytovaném provozovatelem s ohledem na veškeré jím stanovené podmínky a/nebo omezení. Tato omezení a/nebo podmínky mohou být platné pro všechny uživatele, skupiny uživatelů nebo pro jednotlivé uživatele. Rozsah herních služeb nabízených v rámci aplikací GameTwist nemusí plně odpovídat rozsahu služeb dostupných na webových stránkách a na nich nabízených her.
2. Za technickou konfiguraci koncového zařízení uživatele odpovídá výhradně uživatel. Provozovatel nabízí dle svého uvážení uživatelům bezplatnou e-mailovou a/nebo chatovou podporu. Neexistuje žádný nárok na nepřetržitou dostupnost zákaznického servisu nebo na zodpovězení žádostí v určité lhůtě. 
3. Bezplatné doplňkové služby poskytované nad tento rámec nejsou součástí dlužného plnění a provozovatel může poskytování těchto služeb kdykoliv pozastavit.
 
E. Registrace
1. Účet
1.1. Uživatelský účet lze vytvořit řádným dokončením registračního procesu na webových stránkách GameTwist nebo v aplikacích GameTwist. Tento účet lze využívat na webových stránkách GameTwist i v rámci aplikací GameTwist. Uživatelský účet je podmínkou účasti v bonusovém systému.
1.2. Každý uživatel si může založit pouze jeden účet. Registrace účtu je bezplatná a umožňuje:
 • přístup k hrám na webových stránkách a v aplikacích GameTwist;
 • vytvoření osobního profilu;
 • využívání systému pro zadávání požadavků GameTwist;
 • získávání bonusových bodů („twistů“).
 
2. Registrace účtu
2.1. Provozovatel nabízí možnost zřídit si různé typy uživatelských účtů.    
Registrace dostupná v aplikacích musí obsahovat správné, nezavádějící a úplné údaje, a to následující:
 • vlastní důvěrný pseudonym („uživatelské jméno“, „přezdívku“). Neexistuje žádný nárok na specifický pseudonym. Uživatelské jméno musí být jednoznačné a nezaměnitelné. Urážlivá, nemravná a provokativní jména, jména navádějící k násilí a projevům národního socialismu apod. nejsou dovolena. Nejsou povolena ani jména, která obsahují nebo jednoznačně naznačují různé internetové odkazy a názvy konkrétních účtů, jenž uživateli poskytují výhodu rozšířeného oprávnění (zejména označení administrátor nebo podobné), Provozovatel si vyhrazuje právo zamítnout schválení nepovolených uživatelských jmen, příp. tato jména zablokovat a kdykoliv smazat. Poté co si uživatel změní své uživatelské jméno na povolenou „přezdívku“, bude účet znovu aktivován.
 • heslo a bezpečnostní otázka. Uživatel nemá nárok na specifické heslo;
 • datum narození
 • e-mailová adresa. Kliknutím na políčko přihlášení k odběru informačního zpravodaje poskytuje uživatel souhlas se zasíláním propagačních e-mailových zpráv provozovatelem a jeho partnerskými společnostmi. Tento souhlas lze kdykoliv zrušit v sekci Osobní nastavení. 
 
Krátká verze registrace dostupná na webových stránkách musí obsahovat následující informace: 
 • přezdívku; 
 • datum narození;
 • e-mailovou adresu; a
 • heslo. 
 
Dlouhá verze registrace dostupná na webových stránkách musí kromě výše uvedených údajů obsahovat i následující informace: 
 • jméno a příjmení; 
 • bezpečnostní otázku; 
 • bydliště; 
 • telefonní číslo; a  
 • pohlaví. 
Uživatel nesmí být mladší 18 let, aby měl přístup ke službám webových stránek / aplikací a k nákupu virtuálního zboží a/nebo měn. Provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost či ručení v případě, že uživatelé záměrně poruší věkové omezení stanovené ve VOP a/nebo obejdou procesy, aby mohly služby využívat. V případě, že se dozvíme, že uživatel je mladší 18 let, účet uzavřeme.
2.2 Využívat funkce účtu je možné až po aktivaci, která se provádí pomocí odkazu zaslaného v potvrzovací e-mailové zprávě. Účast ve hrách a nákup balíčků s twisty jsou možné pouze po úspěšné aktivaci herního konta.
2.3 Dokončením registračního procesu na webových stránkách, příp. použitím aplikace GameTwist vzniká mezi uživatelem a provozovatelem smluvní vztah týkající se využívání obsahu a služeb poskytovaných na webových stránkách / aplikací.
2.4 Pokud uživatel uvede nesprávné údaje, má provozovatel právo zcela či částečně uživateli zabránit ve využívání služeb a/nebo obsahu a odmítnout předat twisty, které uživatel získal.
2.5 Uživatel se zavazuje k tomu, že bude provádět pravidelnou aktualizaci svých osobních údajů a při změně jména, adresy, e-mailové adresy apod. tato uživatelská data neprodleně opraví, a to na webových stránkách pomocí odkazu „Změnit údaje“. Uživatel je dále povinen chránit svá přístupová data před neoprávněným přístupem třetích osob. Jakékoli aktivity provedené prostřednictvím účtu nebo jména uživatele budou připsány na vrub uživatele.
 
F. Vlastnická práva k obsahu
1. Registrací účtu a/nebo účastí na službách a/nebo obsahu webových stránek / aplikací uživatel uznává, že veškerý obsah webových stránek / aplikací je ve výhradním a neomezeném vlastnictví provozovatele. Uživatel se zavazuje, že bude využívat webovou stránku / aplikace, služby jakož i veškerý obsah a informace v nich obsažené výhradně pro osobní, soukromou potřebu a k účelu, k němuž jsou určeny, a nebude je pozměňovat, kopírovat, zveřejňovat, šířit ani jiným způsobem využívat. Uživatel se dále zavazuje, že nebude žádnými technickými prostředky jakýmkoliv způsobem zasahovat do webové stránky / aplikací, jejich služeb a veškerého jejich obsahu ani informací v nich obsažených.
2. Jakýkoli obsah, který uživatel přímo či nepřímo převede na provozovatele prostřednictvím webové stránky / aplikací přechází do výhradního a neomezeného vlastnictví provozovatele. Neexistuje žádný nárok na finanční náhradu. Přenosem jakéhokoli obsahu uživatele, včetně technického a taktického průběhu hry, se uživatel vzdává veškerých práv k přenesenému obsahu.
 
G. Zákaz zneužití
1. Nepřípustné jednání ve vztahu k webové stránce / aplikacím je přísně zakázáno. Za nepřípustné jednání je považováno zejména, ne však výhradně:
 • porušování pravidel komunikace mezi uživateli (viz bod H);
 • úmyslné uvádění nesprávných nebo zavádějících údajů;
 • jakýkoli pokus o ovlivňování výsledků herních partií vzájemnými domluvami, zásahy do programů či porušování pravidel jinými způsoby;
 • úmyslné vyvolávání chyb a poruch za účelem ovlivnění průběhu hry;
 • vytvoření většího počtu herních účtů pro tutéž osobu;
 • porušování ostatních pravidel uvedených ve VOP.
 
2. Dále platí, že
 • uživatel se nebude jakkoliv pokoušet o dekompilaci či kopírování herního softwaru použitého na webové stránce /  v aplikacích, nebude do tohoto softwaru jiným způsobem zasahovat ani nebude vyvíjet žádný software, který by zasahoval do herního softwaru použitého v aplikaci a komunikace mezi klientem a serverem na webových stránkách / v aplikacích;
 • uživatel nebude používat žádný typ softwarového programu, který umožňuje či dovoluje využití umělé inteligence, vytváření profilů spoluhráčů nebo vzájemnou domluvu mezi uživateli;
 • uživatel nebude používat žádný software, který provozovatel dle vlastního výlučného uvážení vyhodnotí jako program, jenž uživatelům umožňuje během hry podvádět nebo neoprávněně spoluhráče zvýhodňuje;
 • uživatel bude využívat hry a služby nabízené na webových stránkách výhradně prostřednictvím internetového prohlížeče;
 • uživatel nebude používat skripty, které provozovatel neschválil;
 • uživatel nebude používat žádný software, který umožňuje analýzu, příp. reprodukci webové stránky / aplikací nebo jednotlivých her, ani nebude žádným jiným způsobem zasahovat do webové stránky / aplikací a her a jejich programování;
 • uživatel nebude používat žádné programy, které způsobují přetěžování serveru.
 
3. Provozovatel si vyhrazuje právo učinit v případě potřeby kroky nutné k odhalení a zamezení používání takových programů uživatelem, zejména k identifikaci a zjištění programů nainstalovaných na počítači, příp. na (mobilním) koncovém zařízení uživatele, nebo vytvořit za účelem vyšetřování profily herního chování uživatele. Pokud provozovatel zjistí nebo se důvodně domnívá, že uživatel používá zakázaný software, má právo zablokovat příslušnému uživateli účet na dobu minimálně šesti (6) měsíců, zadržet veškeré virtuální zboží a měny, které se na tomto účtu nacházejí, a/nebo je prohlásit za propadlé a/nebo uživateli zamezit využívání webové stránky / aplikací jakož i ostatních služeb a obsahu provozovatele a s ním spojených partnerských firem, a to kompletně či částečně, na dobu určitou nebo trvale.
 
H. Komunikace a ostatní jednání mezi hráči
1. Uživatel ručí za to, že jím vytvořený obsah neporušuje zákonné předpisy nebo práva třetích osob. Uživatel se zejména zavazuje, že bude respektovat soukromí jiných uživatelů, nebude pronášet jakékoli urážlivé, nemravné a provokativní výroky, výroky navádějící k násilí a projevům národního socialismu, rasistické, xenofobní nebo jinak diskriminující, pornografické nebo sexuálně ponižující výroky a zdrží se vytváření takového obsahu, jakož i výhrůžek a jakéhokoli obtěžování ostatních osob.
2. Dále není mimo jiné dovoleno:
 • šíření reklamy;
 • pořádání anket;
 • rozesílání řetězových dopisů;
 • označování se za administrátora;
 • šíření virů a červů atd. a jiné způsoby zasahování do počítačových systémů a programů ostatních osob;
 • rozesílání zpráv, které slouží výhradně k šíření náboženských, politických a světonázorových postojů;
 • obtěžování jiných uživatelů zadáváním nelogických kombinací znaků apod.;
 • jakékoliv úmyslné blokování herních partií a průběhu komunikace.
 
I. Sankce za zneužití
V případě nepřípustného jednání ze strany uživatele si provozovatel vyhrazuje právo smlouvu s okamžitou účinností vypovědět. Provozovatel má dále právo přerušit probíhající herní partie a účet, příp. uživatele zablokovat, a to po předchozím oznámení či bez něj, a dále má právo smazat a/nebo zadržet případný virtuální zůstatek Twistů.
 
J. Vypovězení smlouvy
1. Uživatel i provozovatel mohou kdykoliv s okamžitou účinností a bez uvedení důvodu smlouvu vypovědět. K tomu je třeba, aby uživatel odeslal na adresu support@gametwist.com e-mailovou zprávu obsahující jméno uživatele a název účtu. Vymazání údajů o jeho účtu bude provedeno po zodpovězení bezpečnostní otázky. Jestliže uživatel zapomněl odpověď na bezpečnostní otázku, musí zaslat kopii platného dokladu totožnosti obsahující fotografii na adresu support@gametwist.com. Identifikační údaje v dokladu totožnosti se musí shodovat s údaji týkajícími se účtu. Vypovězením smlouvy uživatel pozbývá nároku na užívání svého účtu a využívání služeb, obsahu, virtuálního zboží jakož i virtuální měny, získaných v souvislosti s účtem, které tak vypovězením smlouvy propadají.
2. Pokud se uživatel po určitou dobu nepřihlásí ke svému účtu, může být účet z důvodu nečinnosti zrušen. Předtím, než bude účet definitivně zrušen, bude jeho majitel minimálně dvakrát upozorněn, a to zprávou zaslanou na jím zadanou e-mailovou adresu. Zrušením účtu uživatel pozbývá nároku na užívání svého účtu a využívání služeb, obsahu, virtuálního zboží jakož i virtuální měny, získaných v souvislosti s účtem, které tak vypovězením smlouvy propadají.
 
K. Twisty („bonusové body“)
1. Na základě různých akcí lze získávat bonusové body, tzv. „twisty“. Twisty je možné získávat nebo využívat v různých hrách na webových stránkách / v aplikacích.
2. V rámci aplikací GameTwist lze získávat twisty rovněž prostřednictvím „Guest Account (účtu hosta)“.
3. Přidělování twistů se provádí podle systému, který je blíže vysvětlen v sekci „Časté dotazy“ v Nápovědě na webových stránkách / v aplikaci. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v systému provádět změny.
4. Uživatel má možnost prostřednictvím svých aktivit získávat na webových stránkách / v aplikacích bezplatné twisty. Twisty lze též za úplatu kupovat v e-shopu nebo v rámci aplikací GameTwist. Další informace k tomuto tématu jsou uvedeny v bodě M. Virtuální zboží.
 
L. Aplikace GameTwist
1. Provozovatel nabízí na webových stránkách i mimo ně vybrané hry také ke stažení do mobilního zařízení uživatele. Za technickou konfiguraci příslušného zařízení odpovídá výhradně uživatel.
2. Aplikace GameTwist jsou nabízeny pro systémové platformy chytrých telefonů a tabletů.
3. Aplikace GameTwist jsou rovněž nabízeny poskytovateli z řad třetích stran, proto se řídí podmínkami těchto třetích stran.
4. Uživatel vyjadřuje provedením instalace souhlas s poskytnutím všech následujících údajů nebo jejich části ze svého koncového zařízení provozovateli za účelem opravy chyb a zlepšení kvality aplikace, a to v anonymní podobě, to znamená nespojené s konkrétní fyzickou osobou: číslo verze využívané aplikace GameTwist, model koncového zařízení a číslo verze operačního systému, volná paměť, průběh procesů během spuštění aplikace, vlastnosti displeje, konfigurace hardwaru a softwaru, nastavení systému, systémový soubor protokolu a informace o zabudovaném bezdrátovém přijímači a jeho konfiguraci, pokud je instalován.
5. V aplikacích GameTwist se rozlišuje účet hosta („Guest Account“) a registrovaný účet. Účet hosta umožňuje využívat aplikaci, ale omezuje účast v bonusovém systému. Jakmile se uživatel zaregistruje, vytvoří se standardní účet. Všechny twisty získané v rámci účtu hosta lze po registraci standardního účtu převést na tento účet. Provozovatel zaručuje, že nemůže obnovovat ani vracet účty hosta, a to včetně účtů hosta s připsanými nebo koupenými twisty, v případě, že uživatel přijde o přístup, například změnou zařízení nebo z jakéhokoli jiného důvodu.
6. Při řádném dokončení registračního procesu v aplikaci GameTwist je automaticky umožněn též přístup k hrám GameTwist na webových stránkách s týmiž přístupovými údaji.
7. Aplikace GameTwist se stahují do koncového zařízení uživatele prostřednictvím internetového připojení. Příslušné tarify závisí na konkrétním mobilním operátorovi, příp. poskytovateli internetového připojení a jsou jím účtovány zvlášť. Je třeba výslovně upozornit na to, že náklady (a případné základní poplatky) za připojení účtované mobilním operátorem, příp. poskytovatelem internetového připojení nejsou v žádném případě součástí rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem a jsou účtovány konkrétním mobilním operátorem, příp. poskytovatelem internetového připojení zvlášť.
8. Odkaz na aplikace GameTwist lze nalézt na webových stránkách. Provozovatel si vyhrazuje právo nabídku aplikací GameTwist průběžně měnit, omezovat a/nebo rozšiřovat jakož i kdykoliv a bez uvedení důvodu upravovat ceny aplikace GameTwist. Dále má provozovatel právo kdykoliv dle vlastního uvážení stáhnout aplikace GameTwist z nabídky. Při uplatňování tohoto práva nemá provozovatel vůči uživateli žádné závazky. Uživatel nemá nárok na finanční náhradu, pokud aplikace GameTwist, které používá, již nejsou v nabídce nebo jsou nabízeny v částečné podobě či za změněných podmínek.
9. Nabízené aplikace GameTwist jsou chráněny autorským zákonem a zákonem o ochranné známce provozovatele. Uživatel si smí ukládat aplikace GameTwist do svého mobilního zařízení. Jakékoliv jiné ukládání, kopírování, další rozmnožování, zpracovávání nebo rozesílání her, které uživatel využívá, je přísně zakázáno.
 
M. Virtuální zboží
1. Provozovatel nabízí na webových stránkách, jakož i v rámci aplikací GameTwist možnost získávat a využívat virtuální zboží a/nebo virtuální měny. Nabízené zboží a měny se mohou lišit v závislosti na typu hry. Uživatel nesmí být mladší 18 let, aby měl přístup ke službám a k nákupu virtuálního zboží a/nebo měn.
2. Uživatel má možnost za úplatu nebo prostřednictvím virtuální měny získávat na webových stránkách a v rámci aplikací GameTwist virtuální zboží. Získání virtuálního zboží nebo měn dává uživateli právo využívat je pouze v rámci hry a ve shodě s ní; nabytí jakýchkoli dalších práv (např. vlastnických) k získanému zboží či měnám je vyloučeno. Výhradním předmětem koupě je právo, které je časově, obsahově a místně omezeno na využívání tohoto zboží či měn v rámci dané hry a ve shodě s ní. Virtuální zboží/měny získané v rámci aplikací GameTwist jsou k dispozici rovněž prostřednictvím účtu na webových stránkách GameTwist. Virtuální zboží a měny, které uživatel získá na webových stránkách GameTwist a též v aplikacích GameTwist, jsou k dispozici rovněž v rámci aplikací GameTwist, ledaže provozovatel přijme jiný druh virtuálních měn. 
3. Nezávisle na terminologii používané na webových stránkách, v rámci aplikací GameTwist nebo her získává uživatel zakoupením virtuálního zboží či měn dle těchto VOP výhradně licenci, která je časově, obsahově a místně omezena na využívání tohoto virtuálního zboží či měn v rámci dané hry a ve shodě s ní. Vrácení, směna za hotovost, příp. finanční náhrada v hotovosti je vyloučena. V případě porušení těchto VOP je provozovatel oprávněn licenci udělenou k využívání virtuálního zboží či měn, příp. všechny licence odebrat a prohlásit za neplatné. Při ukončení smluvního vztahu z jakéhokoliv důvodu dochází k ukončení platnosti veškerých licencí udělených k využívání virtuálního zboží či měn. Virtuální zboží/měny existující k okamžiku ukončení propadají. Neexistuje žádný nárok na finanční náhradu.
4. Uživateli není dovoleno herní účet a virtuální zboží a měny, jakož i obsah uživatele v něm obsažené převádět na třetí osoby nebo jiné uživatele. Herní účet určený k využívání služeb na webových stránkách, příp. v rámci aplikací, veškerá data na serverech provozovatele a veškerý uživatelský obsah jsou v neomezeném výhradním vlastnictví provozovatele.
5. Nabídku virtuálního zboží/měn lze nalézt na webových stránkách / v aplikacích. Provozovatel si vyhrazuje právo nabídku virtuálního zboží/měn průběžně měnit, omezovat a/nebo rozšiřovat jakož i kdykoliv a bez uvedení důvodu upravovat ceny virtuálního zboží/měn. Provozovatel má dále právo podle svého uvážení virtuální zboží/měny přestat nabízet nebo je poskytovat bezplatně či za úplatu. Při uplatňování tohoto práva nemá provozovatel vůči uživateli žádné závazky. Uživatel nemá nárok na finanční náhradu v případě, že zboží/měny, které využívá, již nejsou v nabídce nebo jsou nabízeny za pozměněných podmínek. To platí pro zboží/měny, jež jsou nabízeny jak dočasně tak i trvale. Provozovatel má dále právo kdykoliv bez uvedení důvodu smazat či změnit účet hráče a s ním spojenou herní historii, příp. smazat či změnit virtuální zboží/měny. V takovém případě má uživatel právo smlouvu s okamžitou účinností vypovědět. Jiné nároky uživatele jsou vyloučeny.
6. Platba za virtuální zboží či měny probíhá na webových stránkách GameTwist platebními metodami nabízenými v e-shopu. V rámci aplikací GameTwist lze virtuální zboží/měny získat prostřednictvím poskytovatele z řad třetích stran. Uživatel zaručuje, že je oprávněným držitelem nebo uživatelem vybrané platební metody. Oprávněný držitel nebo uživatel nemá právo požadovat vrácení peněžní částky v případě neoprávněného používání platební metody. 
7. Uživatelé mají právo požadovat zrušení smluvní dohody s „GameTwist“ ve lhůtě 14 dnů od uskutečnění platby za virtuální zboží bez uvedení jakéhokoli důvodu či vysvětlení.
8. Aby mohl uživatel na webových stránkách GameTwist získat virtuální zboží a měny, musí nejprve vyplnit registraci uvedenou výše.
9. Základní měnou při platbách za virtuální zboží/měny na platformě je euro (€). Zejména v aplikacích jsou k dispozici i další měny, a sice v závislosti na operačních systémech vybraných uživatelem, tj. Google nebo Android. Ceny za virtuální zboží/měny jsou zobrazeny v měně země původu uživatele (pokud je tato měna webovou stránkou podporována). Pokud hráč používá zobrazení v jiné měně než v eurech, budou platby vždy na euro převedeny. Veškeré částky zobrazené v jiné měně než v eurech jsou přepočítávány dle aktuálního kurzu Evropské centrální banky.
10. Platba za virtuální zboží/měny je prováděna různými způsoby, jež jsou uvedeny na webových stránkách, příp. v rámci aplikací GameTwist pak způsoby stanovenými poskytovateli z řad třetích stran. Provozovatel si vyhrazuje právo nabídku možností platby bez uvedení důvodu změnit. Dále si vyhrazuje právo stanovit pro možnost využití určitého způsobu platby konkrétní podmínky. Provozovatel neručí za nepřetržitou dostupnost všech způsobů platby.
11. Virtuální zboží a měny jsou považovány za uhrazené, jakmile je částka neodvolatelně připsána na účet provozovatele. Všechny transakce na účtu a/nebo peněžní transakce jsou provozovatelem bez záruky kontrolovány. Jakékoliv podezřelé transakce na účtu a/nebo peněžní transakce budou postoupeny příslušným orgánům.
12. Provozovatel si vyhrazuje právo zamítnout dle vlastního uvážení přidělování virtuálního zboží a měn nebo pro množství zboží a měn, příp. pro celkovou částku stanovit omezení. V případě podezření ze spáchání podvodu, porušení zákonů nebo zde uvedených VOP má provozovatel právo pozastavit veškeré procesy týkající se získávání virtuálního zboží či měn a s nimi související platební transakce, dokud nebude situace objasněna. Dále platí ustanovení bodu I.
13. Provozovatel ujišťuje, že zpracování údajů u platebních transakcí probíhá v souladu se směrnicemi PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
 
II. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA
1. Nároky na náhradu škody vůči provozovateli, jeho partnerským firmám a spolupracovníkům provozovatele týkající se služeb a obsahu nabízených na webových stránkách / v aplikacích, jakož i obsahu a služeb nabízených v rámci aplikací jsou vyloučeny, pokud však příslušná škoda nebyla způsobena hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním provozovatele nebo jeho partnerských firem nebo spolupracovníků provozovatele. Toto omezení odpovědnosti neplatí v případech jakékoliv újmy na zdraví osob.
2. Provozovatel, jeho partnerské firmy a/nebo jeho/jejich spolupracovníci, jakož i jeho/jejich distribuční partneři pro aplikace GameTwist odpovídají za škody za škodu způsobenou vadou výrobku pouze v rámci zákonných předpisů.
3. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody, které způsobí uživatel svým nepřípustným užíváním účtu. Provozovatel dále nepřebírá odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé nepřípustným užíváním uživatelského účtu třetími osobami (tedy jinými osobami než je provozovatel, jemu odpovědní spolupracovníci nebo jeho partnerské firmy či uživatel), a to v případě, že toto nepřípustné užívání třetí osobou nezpůsobí hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním provozovatel.
4. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené okolnostmi, na které nemá vliv (zásah vyšší moci atd.).
5. Provozovatel neodpovídá za uživatelský obsah, vyhrazuje si však právo smazat případný obsah, pokud vyjde následně najevo, že tento porušuje podmínky používání nebo zákonné předpisy, a na základě soudního nebo úředního nařízení takový obsah předat orgánům činným v trestním řízení.
6. Uživatel je v případě porušení těchto VOP povinen o tom neprodleně informovat provozovatele. Dále je uživatel v případě porušení těchto VOP povinen zprostit provozovatele z toho vyplývajících práv na náhradu škody a nároků třetích osob jakož i tím vzniklé ztráty, náklady a škody nahradit. Povinnost provozovatele zmírnit škody tím není omezena.
 
III. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Provozovatel si vyhrazuje právo na průběžné rozšiřování, příp. změnu nabídky služeb.
2. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že žebříčky hráčů (leaderboard) nemusí odpovídat skutečným herním schopnostem, jelikož téměř každá z nabízených her obsahuje jistý prvek náhody, i když ne rozhodující. Provozovatel chce na tomto místě znovu ubezpečit, že generování náhodných čísel se provádí na mezinárodně uznávaném generátoru náhodných čísel a není provozovatelem nijak ovlivňováno. Bližší informace týkající se generátoru náhodných čísel jsou k dispozici prostřednictvím e-mailové podpory.
3. Revize VOP budou uváděny na herních webových stránkách / v aplikacích a uživatel by s nimi měl souhlasit. Jeho nesouhlas je považován za automatické vypovězení smlouvy.
4. Všechna sdělení a vyjádření týkající se tohoto smluvního vztahu platí pouze v případě, pokud jsou oznámena písemně poštou, e-mailovou zprávou nebo na webových stránkách / v aplikacích.
5. Změnu osobních údajů musí uživatel neprodleně oznámit provozovateli opravou svých uživatelských dat na webových stránkách / v aplikacích. Pokud uživatel tuto změnu neoznámí a nebudou mu proto doručena právně relevantní vyjádření provozovatele na jím naposledy uvedenou adresu, příp. e-mailovou adresu, má se i přesto za to, že k jejich doručení došlo.
6. Registrací na webových stránkách / v aplikacích každý uživatel uznává výhradní práva provozovatele k duševnímu vlastnictví těchto VOP.
7. Smlouva zůstává účinná i tehdy, jsou-li jednotlivá ustanovení a podmínky právně neúčinné. To neplatí v případě, že by další trvání smlouvy bylo pro jednu ze smluvních stran nepřiměřeně tvrdé.