Prohlášení o ochraně údajů

Zásady ochrany údajů ze dne 28. 3. 2018
Úvod Tyto zásady ochrany údajů (dále jen „prohlášení“) stanoví, jak společnost Funstage GmbH se sídlem v Rakousku na adrese Wiedner Hauptstraße 94, 1050 Vídeň, Rakousko, (dále jen „společnost“ nebo „ my“) sbírá a zpracovává prostřednictvím webové stránky www.gametwist.com (dále jen „webová stránka“) a/nebo aplikace osobní údaje hráče (dále jen „hráč“, „uživatel“ nebo „vy“). Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, na jejichž základě lze hráče přímo nebo nepřímo identifikovat, např. jeho jméno, lokalita, online identifikátor, pohlaví, finanční údaje atd. (dále jen „osobní údaje“). Toto prohlášení stanovuje též práva hráčů týkající se jejich osobních údajů.

Toto prohlášení byste si měli přečíst ještě předtím, než začnete využívat webovou stránku / aplikaci. Pokud používáte webovou stránku / aplikaci nebo se přes ni zaregistrujete nebo nám zašlete přes ni či jiné prostředky, včetně telefonu nebo pošty, dotaz, znamená to, že toto prohlášení přijímáte. Nepřijímáte-li toto prohlášení, webovou stránku / aplikaci prosím nepoužívejte.

Prohlášení je nedílnou součástí a uplatňuje se společně s všeobecnými obchodními podmínkami webové stránky / aplikace (dále jen „VOP“) [Link GT&C]. Podmínky, které zde nejsou definovány, mají stejný význam jako ve VOP. Navíc k tomuto prohlášení si tudíž budete muset přečíst a pochopit i VOP.

Velmi nám záleží na zachování vašeho soukromí a na tom, abychom vám poskytovali bezpečné služby v souladu s právními předpisy. Toto prohlášení má následující oddíly:

Kdo kontroluje údaje?
Zpracování vašich osobních údajů kontroluje společnost. Na tuto činnost dohlíží Úřad na ochranu osobních údajů Spojeného království.

Jak mohu posílat dotazy ohledně ochrany osobních údajů?
Nejprve si přečtěte náš oddíl s častými dotazy a toto prohlášení. Ve všech případech můžete dotazy týkající se tohoto prohlášení posílat na následující e-mailovou adresu support@gametwist.com. Naše týmy a pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) jim budou věnovat velkou pozornost.

Jaký druh osobních údajů společnost zpracovává?
V závislosti na vašich činnostech a vybraných službách na webové stránce / v aplikaci zpracováváme všechny následující údaje nebo jejich část:

 • údaje o aktivitě uživatele (v aplikaci), které mohou mimo jiné zahrnovat: údaje o zařízení, údaje o zdroji a cíli, počet uživatelů, herní transakce, počet online plateb. Tyto údaje jsou zpracovávány anonymně;
 • údaje, které jste poskytli při založení účtu. Mohou zahrnovat mimo jiné jméno, příjmení, e-mailovou adresu, bydliště, telefonní číslo, datum narození, pohlaví;
 • údaje o aktivitě na účtu zaregistrovaném na webové stránce / v aplikaci: údaje o zařízení, zdrojové a cílové údaje, přezdívka, hráčské ID, uživatelské jméno a heslo k účtu, herní transakce, údaje o online platbách (debetní/kreditní karty), údaje poskytované zákaznickému servisu (včetně e-mailů a telefonních hovorů);
 • údaje, které mohou být poskytovány vládními orgány nebo oprávněními třetími společnostmi, abychom mohli předložit VOP, plnit regulační povinnosti a uplatňovat svá zákonná práva;
 • údaje shromažďované prostřednictvím souborů cookies při používání webové stránky / aplikace, včetně režimu bez přihlášení. Více informací o souborech cookies a o tom, jak je spravovat, najdete v našich zásadách používání souborů cookies;
 • údaje poskytované třetími subjekty, které předem získaly naše svolení se sdílením údajů s námi pro určité služby, např. sociální sítě nebo různé mobilní aplikace (je-li to relevantní).

Za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány?
Vaše údaje zpracováváme pro následující účely:
 1. správa webové stránky / aplikace, včetně zřízení a vedení vašeho účtu hosta nebo účtu zaregistrovaného uživatele;
 2. zajištění přesnosti vašich údajů pro účely ověření věku, prevence finančních podvodů, podvádění nebo praní peněz, snižování obchodních rizik a ochrany integrity našich her. Tyto činnosti mohou zahrnovat určitý stupeň poloautomatického profilování na základě vašich registračních údajů a údajů o herní aktivitě;
 3. dodržování VOP webové stránky / aplikace;
 4. zpracovávání online plateb u třetích subjektů zajišťujících platby a/nebo finančních institucí;
 5. poskytování zákaznické podpory vám, včetně (je-li to relevantní) telefonické podpory;
 6. dodržování právních předpisů, regulačních povinností nebo plnění žádostí vládních orgánů. Ty jsou stanoveny hlavně ve finančních právních předpisech;
 7. ochrana našich práv, včetně našich spřízněných subjektů. V některých případech se můžeme domnívat, že je nezbytné, a to i v dobré víře, zaznamenávat a sdělovat údaje k těmto účelům: (i) ochrana, prosazování nebo obrana našich zákonných práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku, (ii) ochrana vaší a veřejné bezpečnosti, soukromí a zabezpečení, nebo (iii) řízení obchodních rizik;
 8. zvyšování bezpečnosti a zlepšování služeb a funkcí, které poskytuje webová stránka / aplikace. Sem může patřit výzkum, průzkumy, žádosti o vaši dobrovolnou zpětnou vazbu, interní školení a služby v rámci partnerského programu;
 9. realizace případné fúze nebo prodeje aktiv. Pokud prodáváme celý podnik či jeho část nebo všechna aktiva či jejich část, můžeme sdělit a převést vaše údaje na druhou stranu či strany;
 10. v návaznosti na váš specifický a dobrovolný souhlas poskytování přizpůsobených marketingových sdělení odpovídajících vašim zájmům a očekáváním. Tato sdělení se opírají o registrační údaje a údaje o herní aktivitě; a
 11. v návaznosti na váš specifický a dobrovolný souhlas poskytování přímých marketingových sdělení, která jsou (i) obecného charakteru nebo (ii) zčásti založená na vaší herní cestě a/nebo přizpůsobena, prostřednictvím e-mailu, okamžitých zpráv a (je-li to relevantní) chatů, SMS a telefonu.
V případě, že údaje budou zpracovávány pro jiné účely a strany, budeme vás informovat.

Na jakém základě jsou osobní údaje zpracovávány?
Zpracování údajů pro tyto účely:
 • výše uvedené oddíly od (1) do (5) jsou nezbytné pro plnění VOP webové stránky / aplikace, a jsou tudíž povinné;
 • výše uvedený oddíl (6) je vyžadován ze zákona, a je tudíž povinný;
 • výše uvedené oddíly (7) až (9) se opírají o náš legitimní zájem a zahrnují řízení obchodních rizik a ochranu integrity našich produktů. Jsou náležitě vyváženy s vašimi zájmy, jelikož údaje jsou zpracovávány v mezích striktně nezbytných pro tyto činnosti. Jak stanoví toto prohlášení, můžete kdykoli proti tomuto zpracování vznést námitku;
 • výše uvedené oddíly (10) a (11) jsou dobrovolné. Bez vašeho souhlasu nesmíme poskytovat obecná a/nebo přizpůsobená marketingová sdělení.
Po jakou dobu jsou údaje uchovávány?
Tato období a kritéria se budou uplatňovat, ledaže zákon vyžaduje nebo povoluje jiné období nebo se oprávněně domníváme, že to není nutné:
 • údaje shromažďované pro účely výše uvedených oddílů od (1) do (9) jsou uchovávány po dobu plnění VOP webové stránky / aplikace. Zvláštní zákony stanovují nebo povolují období uchovávání navíc po ukončení služeb;
 • údaje shromažďované pro účely výše uvedených oddílů (10) a (11) jsou uchovávány po dobu plnění VOP webové stránky / aplikace a/nebo do doby, než požádáte o jejich smazání.
V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese uvedené v tomto prohlášení.

Opatření k zajištění bezpečnosti a k ochraně soukromí
Údaje zpracováváme s částečně nebo plně automatizovanými elektronickými prostředky a chráníme je vhodnými bezpečnostními opatřeními. Činnosti, které mohou mít významné právní důsledky, např. rozhodnutí opírající se o profilování, zahrnují vždy lidský zásah a/nebo konečné rozhodnutí. Používáme vhodná právní, administrativní, technická, personální a fyzická opatření na ochranu údajů před ztrátou, krádeží a neoprávněným použitím, sdělením či úpravou.
Platby kreditními kartami jsou zpracovávány podle bezpečnostních norem pro ochranu údajů odvětví platebních karet (PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standards).
Webová stránka / aplikace mohou obsahovat odkazy na partnerské sítě nebo třetí webové stránky / aplikace nebo z těchto sítí a třetích webových stránek / aplikací. Pokud přes odkaz přejdete na kteroukoli z těchto webových stránek / aplikací, pamatujte na to, že mají své vlastní zásady a podmínky ochrany údajů. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich obsah. Před potvrzením a odesláním jakýchkoli informací na tyto webové stránky / do těchto aplikací nebo do těchto sítí, si prosím tyto zásady a podmínky zkontrolujte.

Kdo může mít přístup k osobním údajům?
Údaje mohou zpracovávat příjemci sídlící v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) nebo mimo něj v souladu s těmito omezeními:
 • naši zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za zpracování a bezpečné uchovávání údajů,
 • naše mateřská společnost, některé sesterské společnosti a třetí poskytovatelé v rámci nabízení služeb podle VOP, např. pro účely plateb a marketingových služeb či v našem legitimním zájmu. Může se to vztahovat na zaměstnance, partnery, zástupce, subdodavatele a poskytovatele produktů;
 • vládní orgány pro účely plnění právních závazků. To může zahrnovat (je-li to relevantní) hlášení podezření na podvod nebo trestný čin a případů odpovědného hraní příslušným orgánům nebo jiným oprávněným třetím subjektům.
Přístup třetích subjektů k vašim údajům je omezen pouze na informace nezbytné k plnění jejich funkce naším jménem nebo v souladu se zákonem. Mohou se na ně vztahovat povinnosti v oblasti ochrany soukromí a ochrany údajů stanovené zákonem a tak, jak pokládáme za nezbytné.
V případě, že potřebujete další informace o subjektech zpracovávajících údaje, můžete nás kontaktovat.

Jsou osobní údaje předávány do zahraničí?
Vaše údaje nepředáváme mimo území EHP, ledaže jsou v platnosti řádná bezpečnostní opatření.
Některé země, které nejsou členy EHP, pokládá Evropská komise (dále jen „Komise“) za země poskytující náležitou úroveň ochrany údajů. Seznam je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
V případě převodů údajů do zemí, které Komise nepokládá za vhodné, přijmeme náležitá ochranná opatření, abychom údaje ochránili a dodrželi zákony o ochraně údajů, jako jsou standardní smluvní ustanovení přijatá Komisí podle obecného nařízení EU o ochraně údajů 2016/679 (dále jen „nařízení o ochraně údajů“).

Abychom byli schopni dodávat některé ze služeb webové stránky / aplikace, mohou být vaše údaje zpracovávány mimo EHP:
 • některé údaje jsou pro marketingové účely zpracovávány v Izraeli,
 • některé údaje mohou být zpracovávány v USA v závislosti na poskytovateli platebních služeb, kterého si vyberete, a na jeho činnostech.
V případě, že potřebujete další informace, můžete nás kontaktovat.

Jaká práva na osobní údaje má hráč?
Můžete kdykoli:

 • získat potvrzení existence osobních údajů. Tyto informace jsou primárně poskytovány na vašem účtu;
 • znát původ, účely a metodu zpracování údajů a logiku uplatňovanou na elektronické zpracování. Tyto informace jsou poskytovány v tomto prohlášení a vždy, když používáte funkce webové stránky / aplikaci;
 • požádat o aktualizaci, opravu nebo doplnění dalších relevantních údajů. Tyto činnosti zajišťuje zákaznický servis;
 • kdykoli zrušit svůj souhlas se zpracováním údajů. Nebude to mít vliv na zákonnost zpracování údajů na základě původního souhlasu. Tato možnost je poskytována prostřednictvím specifických nástrojů, např. rozhodnutí o zrušení účasti nebo zrušení předplatného;
 • požádat o omezení zpracování údajů, pokud:
  • zpochybníte přesnost údajů, dokud neprovedeme dostatečné kroky k nápravě nebo ověření přesnosti;
  • zpracování je nezákonné, ale nechcete, abychom údaje smazali;
  • již nepotřebujeme údaje pro stanovené účely, ale požadujete je ke stanovení, vznesení nebo obraně zákonného nároku;
  • vznesli jste námitku proti zpracování údajů odůvodněnému zákonnými zájmy, až do ověření, zda máme zákonné důvody k dalšímu zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování údajů, včetně zpracování, které se opírá o náš zákonný zájem, a (je-li to relevantní) a rozhodnutí přijímaná plně automatizovanými prostředky. Tato žádost může způsobit ukončení služeb, které vám poskytujeme;
 • požádat o výmaz údajů bez zbytečného odkladu. Tato žádost může způsobit ukončení služeb, které vám poskytujeme;
 • obdržet elektronickou kopii poskytnutých údajů, pokud je chcete předat jinému poskytovateli služeb. Tyto činnosti nabízí zákaznický servis; a
 • podat stížnost u úřadu na ochranu údajů.
Není-li stanoveno jinak, tyto služby jsou nabízeny na základě písemné žádosti. Jsou bezplatné, avšak za určitých okolností můžeme požadovat přiměřený poplatek a žádost zcela nebo částečně zamítnout. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom vašim žádostem vyhověli. Může to však být omezeno v použitelné míře na omezené anonymní údaje, které zpracováváme. Navíc někdy mohou mít přednost jiné právní závazky nebo práva třetích osob.
Vaše žádosti budou vyřízeny do jednoho měsíce od přijetí. Tato lhůta může být v závislosti na složitosti a počtu žádostí prodloužena o další dva měsíce.

Změny prohlášení
Toto prohlášení je platné od data uvedeného v jeho záhlaví. Z důvodu obchodního vývoje nebo právních a regulačních změn můžeme provést další změny. V případě významných změn budete předem informováni.